Gustavo, Bryan, Kardoso e Helyo (Os Novinhos, parte 2)