ĐỤ TẬP THỂ, CHÆ I BOT BẰNG THẾ TRá»’NG CÂY CHUá»ÂI Cá»°C SƯỚNG